MCS-51  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์    
โครงสร้าง และสถาปัตยกรรมของไอซี MCS-51   
ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรม   
กลุ่มคำสั่งและการใช้งาน   
การวัดและทดสอบวงจรใช้?งานของไอซี MCS-51      
การรับส่งข้อมูล กับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก   
ไทเมอร์ เคาน์เตอร์
พอร์ตอนุกรม       
อินเตอร์รัปต์          
10 การประยุกต์ใช้งานไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์             
บรรณานุกรม
Microcontroller MCS-51

ผมได้เริ่มเขียนตำราเล่มนี้จากการค้นคว้า และการทดลอง โดยใช้เวลานานหลายปี ซึ่งได้นำมาเผยแพร่ในเวปไซต์นี้ จนในที่สุดเมื่อครบรอบ 12 ปี (พ.ศ.2553) ของเวปไซต์ ผมจึงรวบรวมข้อมูล โดยได้จัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ MCS-51 ที่ผมได้พยายามที่จะตรวจทานให้ดีที่สุด และผมมีความพึงพอใจแล้ว จึงนำออกเผยแพร่ อีกครั้ง  และผมจะไม่จัดทำบทความหรือโครงงานของ MCS-51 ที่เป็นภาษาแอสเซมบลี้ อีกแล้ว  ส่วนในเนื้อหาเดิมก่อนที่จะรวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้ ผมยังคงเก็บไว้ในเนื้อที่เวป 100 MB ที่ได้เช่าไว้นี้  จนกว่าเนื้อที่ไม่พอใช้ ผมจึงจะลบ เพื่อให้เหลือเพียงหนังสือเล่มนี้เท่านั้น

 อนึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ผมได้อ้างอิงไว้ในบรรณานุกรม ทั้งเอกสาร หนังสือ และการเผยแพร่ทางเวปไซต์ของท่าน ทำให้หนังสือของผมได้เสร็จสิ้นลง และขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคน่าน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เป็นที่ทำงานของผม  ตัวผมยังเชื่อ และศรัทธาว่า "ยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับ" แล้วผมก็จะยังทำบทความ เพื่อเผยแพร่ต่อไป

รำพึง... โรงเรียนในเนื้อที่ 100MB เป็นของผม ผมเป็นครูใหญ่ ครูน้อย ภารโรง และนักเรียน  ไม่ได้เรียกร้องการเข้ามาเรียน ไม่จำเป็นต้องรู้จักผู้ที่จะมาเรียน ไม่ต้องให้ใครมาตรวจสอบวิธีการสอน   ไม่ใช่พ่อค้าเพื่อหวังผลกำไร  ผมทำเพราะผมชอบทำ  และทำเท่าความรู้ที่มีอยู่  ทำเพราะอยากเป็นผู้กำหนดทิศทางการสอน และวิธีการเรียนในโรงเรียนเนื้อที่น้อยนิดนี้   ที่สำคัญผมคิดว่าตัวเองได้รางวัลจากชีวิตที่ได้ทำหน้าที่เป็นครูมากเกินกว่าที่ผมคาดไว้  ผมจึงอยากให้ความรู้เท่าที่ผมจะมีให้  ดังนั้นเนื้อหา และบทความทั้งหมดที่เป็นของผม จึงไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆ สำหรับการเผยแพร่ครับ  เพียงแต่จะขอรบกวนท่านช่วยกรุณาระบุแหล่งที่มา จากผมให้ด้วยครับขอบคุณครับ